Link Search Menu Expand Document
(external link)

Datamodel Organisaties

Versie: 0.0.1

Vorige versie:

Aangemaakt op: 2022-03-14

Laatst gewijzigd op: 2023-02-20

SHACL-bestand: organization.shacl.ttl

Andere talen: en , fr

Auteurs:

Datamodel voor het beschrijven van organisaties.

Land (schema:Country)naam : xsd:string [1..1]aanspreek-/meldpunt (schema:ContactPoint)contacttype : xsd:string [1..1]e-mail : xsd:string [0..*]telefoonnummer : xsd:string [0..*]contentpartner (haOrg:ContentPartner)aanvraagformulier : xsd:string [0..*]heeft een identificator : xsd:string [1..1]laat bezoekertool toe : xsd:boolean [1..1]laat overlay toe : xsd:boolean [1..1]organisatie (org:Organization)alternatieve naam/label : rdf:langString [0..*]beschrijving : rdf:langString [0..*]heeft een identificator : xsd:string [1..1]homepagina : IRI [0..1]sector : xsd:string [0..1]tenant naam : xsd:string [0..*]voorkeursnaam/-label : rdf:langString [1..*]dienstenafnemer (haOrg:ServiceConsumer)heeft een identificator : xsd:string [1..1]dienstenleverancier (haOrg:ServiceProvider)heeft een identificator : xsd:string [1..1]digitaliseringspartner (haOrg:DigitizationPartner)heeft een identificator : xsd:string [1..1]educatieve partner (haOrg:EducationalPartner)heeft een identificator : xsd:string [1..1]organisatie-eenheid (org:OrganizationalUnit)organisatietype (haOrg:OrganizationType)concept (skos:Concept)persoon (schema:Person)email : xsd:string [0..*]familienaam : xsd:string [1..1]geboortedatum : edtf:EDTF-level1 [0..1]naam : xsd:string [0..1]sterfdatum : edtf:EDTF-level1 [0..1]voornaam : xsd:string [1..1]Ding (schema:Thing)positie (org:Post)postadres (schema:PostalAddress)adres : xsd:string [0..1]gemeente : xsd:string [0..1]land : xsd:string [0..1]postbusnummer : xsd:string [0..1]postcode : xsd:string [0..1]provincie : xsd:string [0..1]projectpartner (haOrg:ProjectPartner)heeft een identificator : xsd:string [1..1]rol (org:Role)voorkeursnaam/-label : rdf:langString [1..*]vestiging (org:Site)heeft account manager [1..1]heeft account manager [1..1]classificatie [0..*]heeft een eenheid [0..*]organisatie-eenheid van [1..*]heeft positie [0..*]positie in [1..*]heeft primaire vestiging [0..1]heeft vestiging [0..*]vestiging van [1..*]aanspreekpunt [0..*]heeft account manager [0..1]is account manager van [0..*]heeft positie [0..*]rol [1..*]land [0..1]adres van de vestiging [0..1]

Naamruimten

Klassen & Eigenschappen

Klassen: Land | aanspreek-/meldpunt | contentpartner | dienstenafnemer | dienstenleverancier | digitaliseringspartner | educatieve partner | logo | organisatie | organisatie-eenheid | organisatietype | persoon | positie | postadres | projectpartner | rol | vestiging

Land (schema:Country)

Een land.

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
naam
(schema:name)
De naam van het land. 1..1 xsd:string

aanspreek-/meldpunt (schema:ContactPoint)

Subklassen: postadres

Een aanspreekpunt, zoals een afdeling voor klachten van klanten.

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
contacttype
(schema:contactType)
Het type contactpunt. 1..1 xsd:string
e-mail
(schema:email)
Het e-mail adres. 0..* xsd:string
telefoonnummer
(schema:telephone)
Het telefoonnummer van het contactpunt. 0..* xsd:string

contentpartner (haOrg:ContentPartner)

Subklasse van: organisatie

Een contentpartner is een organisatie die een samenwerkingovereenkomst heeft ondertekend met meemoo voor de langetermijnpreservatie en ontsluiting van hun materiaal.

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
aanvraagformulier
(haOrg:requestForm)
Een link naar een formulier waarmee een gebruiker content kan aanvragen bij de contentpartner. 0..* xsd:string
heeft account manager
(haOrg:hasAccountManager)
De account manager van de contentpartner. 1..1 persoon
heeft een identificator
(org:identifier)
Verwijst naar de unieke identificator van de contentpartner. 1..1 xsd:string
laat bezoekertool toe
(haOrg:allowsBZT)
Geeft toelating om het materiaal, waarvan deze contentpartner eigenaar is, te ontsluiten op de Bezoekertool van meemoo. 1..1 xsd:boolean
laat overlay toe
(haOrg:allowsOverlay)
Geeft toelating om het materiaal, waarvan deze contentpartner eigenaar is, te presenteren met een watermerk. 1..1 xsd:boolean

Eigenschappen van organisatie: aanspreekpunt, alternatieve naam/label, beschrijving, classificatie, heeft account manager, heeft een eenheid, heeft een identificator, heeft positie, heeft primaire vestiging, heeft vestiging, homepagina, hoofdlogo, logo, sector, tenant naam, voorkeursnaam/-label

dienstenafnemer (haOrg:ServiceConsumer)

Subklasse van: organisatie

Een organisatie die diensten bij meemoo afneemt, met contractuele relatie met meemoo. Het gaat hier niet over een contentpartner, maar over een particuliere organisatie die digitale opslag doet bij meemoo (bv. Plantentuin Meise).

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
heeft een identificator
(org:identifier)
Verwijst naar de unieke identificator van de dienstenafnemer. 1..1 xsd:string

Eigenschappen van organisatie: aanspreekpunt, alternatieve naam/label, beschrijving, classificatie, heeft account manager, heeft een eenheid, heeft een identificator, heeft positie, heeft primaire vestiging, heeft vestiging, homepagina, hoofdlogo, logo, sector, tenant naam, voorkeursnaam/-label

dienstenleverancier (haOrg:ServiceProvider)

Subklasse van: organisatie

Een organisatie die aan meemoo diensten of goederen levert, bijvoorbeeld op het gebied van IT, digitalisering, enz.

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
heeft een identificator
(org:identifier)
Verwijst naar de unieke identificator van de dienstenleverancier. 1..1 xsd:string

Eigenschappen van organisatie: aanspreekpunt, alternatieve naam/label, beschrijving, classificatie, heeft account manager, heeft een eenheid, heeft een identificator, heeft positie, heeft primaire vestiging, heeft vestiging, homepagina, hoofdlogo, logo, sector, tenant naam, voorkeursnaam/-label

digitaliseringspartner (haOrg:DigitizationPartner)

Een organisatie die aan meemoo digitaliseringsdiensten levert.

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
heeft een identificator
(org:identifier)
Verwijst naar de unieke identificator van de digitaliseringspartner. 1..1 xsd:string

educatieve partner (haOrg:EducationalPartner)

Subklasse van: organisatie

Een educatieve partner is een organisatie die content aanbiedt op het ‘Archief voor Onderwijs’-platform en met meemoo de samenwerkingsovereenkomst ‘educatieve partner’ heeft ondertekend (bv. een educatieve uitgeverij, KlasCement, Mediawijs, enz.).

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
heeft account manager
(haOrg:hasAccountManager)
De account manager van de educatieve partner. 1..1 persoon
heeft een identificator
(org:identifier)
Verwijst naar de unieke identificator van de educatieve partner. 1..1 xsd:string

Eigenschappen van organisatie: aanspreekpunt, alternatieve naam/label, beschrijving, classificatie, heeft account manager, heeft een eenheid, heeft een identificator, heeft positie, heeft primaire vestiging, heeft vestiging, homepagina, hoofdlogo, logo, sector, tenant naam, voorkeursnaam/-label

organisatie (org:Organization)

Subklassen: contentpartner , dienstenafnemer , dienstenleverancier , educatieve partner , organisatie-eenheid , projectpartner

Stelt een groep personen voor, georganiseerd in een gemeenschap of een andere sociale, commerciële of politieke structuur. De groep heeft een gemeenschappelijk doel of reden van bestaan dat verder gaat dan de som van de mensen die ertoe behoren en kan handelen als Agent. De organisaties zijn vaak onder te verdelen in hiërarchische structuren. Het wordt aanbevolen om SKOS labels te gebruiken om de organisatie te benoemen. In het bijzonder skos:prefLabel voor de primaire (mogelijks juridisch geldende) naam, skos:altLabel voor alternatieve namen (handelsnamen, colloquialismen) en skos:notation om een code aan te duiden uit een codelijst.

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
aanspreekpunt
(schema:contactPoint)
Een organisatie kan een aanspreekpunt hebben. 0..* aanspreek-/meldpunt
alternatieve naam/label
(skos:altLabel)
Het alternatieve label van de organisatie. 0..*1 rdf:langString
beschrijving
(dct:description)
Beschrijving van de organisatie. 0..*1 rdf:langString
classificatie
(org:classification)
Het type waartoe de organisatie behoort. 0..* organisatietype
heeft account manager
(haOrg:hasAccountManager)
De persoon binnen een organisatie die verantwoordelijk is voor het contact met een andere organisatie, bv. een klant. 0..1 persoon
heeft een eenheid
(org:hasUnit)
Een aparte eenheid of afdeling van de organisatie. 0..* organisatie-eenheid
heeft een identificator
(org:identifier)
Verwijst naar de unieke identificator van de organisatie. 1..1 xsd:string
heeft positie
(org:hasPost)
Verwijst naar een positie binnen de organisatie. 0..* positie
heeft primaire vestiging
(org:hasPrimarySite)
De primaire vestiging van de organisatie. 0..1 vestiging
heeft vestiging
(org:hasSite)
Een fysieke of virtuele vestiging van de organisatie. 0..* vestiging
homepagina
(foaf:homepage)
De website van de organisatie. 0..1 IRI
hoofdlogo
(schema:logo)
Het hoofdlogo van de organisatie. 0..1 logo
logo
(haOrg:hasLogo)
Een logo dat geassocieerd is met de organisatie. 0..* logo
sector
(haOrg:sector)
De sector waarin de organisatie actief is. 0..1 xsd:string
tenant naam
(mh:label)
De Mediahaven tenant naam van de organisatie. 0..* xsd:string
voorkeursnaam/-label
(skos:prefLabel)
De voorkeursnaam/-label van de organisatie. 1..*1 rdf:langString

organisatie-eenheid (org:OrganizationalUnit)

Subklasse van: organisatie

Een organisatie zoals een afdeling of dienst die deel uitmaakt van de grotere organisatie en zijn bestaansreden daaraan ontleent. Heeft geen juridische status op zich.

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
organisatie-eenheid van
(org:unitOf)
De organisatie waarvan de organisatie-eenheid deel uitmaakt. 1..* organisatie

Eigenschappen van organisatie: aanspreekpunt, alternatieve naam/label, beschrijving, classificatie, heeft account manager, heeft een eenheid, heeft een identificator, heeft positie, heeft primaire vestiging, heeft vestiging, homepagina, hoofdlogo, logo, sector, tenant naam, voorkeursnaam/-label

persoon (schema:Person)

Subklasse van: Ding

Een persoon (levend, dood, ondood, of fictief).

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
email
(schema:email)
E-mailadres van deze persoon. 0..* xsd:string
familienaam
(schema:familyName)
De achternaam van deze persoon. 1..1 xsd:string
geboortedatum
(schema:birthDate)
Geboortedatum 0..1 edtf:EDTF-level1
heeft positie
(org:holds)
De positie die de persoon binnen de organisatie bekleedt. 0..* positie
is account manager van
(haOrg:isAccountManagerOf)
De organisatie waarvoor de persoon verantwoordelijk is. 0..* organisatie
naam
(schema:name)
De voor- en achternaam van deze persoon (gecombineerd in één string). 0..1 xsd:string
sterfdatum
(schema:deathDate)
Datum van overlijden. 0..1 edtf:EDTF-level1
voornaam
(schema:givenName)
De voornaam van deze persoon. 1..1 xsd:string

positie (org:Post)

Functie binnen een organisatie, kan bestaan los van de persoon/personen die ze invult/invullen.

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
positie in
(org:postIn)
Duidt de organisatie aan waarbinnen de positie bestaat. 1..* organisatie
rol
(org:role)
Rol die de agent vervult als lid van de organisatie. 1..* rol

postadres (schema:PostalAddress)

Subklasse van: aanspreek-/meldpunt

Het postadres.

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
adres
(schema:streetAddress)
Het straatadres. Bijvoorbeeld, Kerkstraat 16. 0..1 xsd:string
gemeente
(schema:addressLocality)
De stad waarin het straatadres zich bevindt, en deel uitmaakt van de regio. Bijvoorbeeld, Brussel, Oostende, …. 0..1 xsd:string
land
(schema:addressCountry)
Het land waarin het postadres zich bevindt. 0..1 xsd:string of Land
postbusnummer
(schema:postOfficeBoxNumber)
Het postbusnummer voor postbusadressen. 0..1 xsd:string
postcode
(schema:postalCode)
De postcode. Bijvoorbeeld, 9400. 0..1 xsd:string
provincie
(schema:addressRegion)
De provincie van het land waarin de stad zich bevindt. Bijvoorbeeld, Oost-Vlaanderen, Limburg, etc. 0..1 xsd:string

Eigenschappen van aanspreek-/meldpunt: contacttype, e-mail, telefoonnummer

projectpartner (haOrg:ProjectPartner)

Subklasse van: organisatie

Een organisatie die samenwerkt met meemoo aan projecten die geformaliseerd zijn in een overeenkomst of besluit, zoals bijvoorbeeld projecten binnen het Vlaamse cultureelerfgoeddecreet, projecten onder financiering van de Europese Unie, of andere innovatie- en onderzoeksprojecten.

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
heeft een identificator
(org:identifier)
Verwijst naar de unieke identificator van de projectpartner. 1..1 xsd:string

Eigenschappen van organisatie: aanspreekpunt, alternatieve naam/label, beschrijving, classificatie, heeft account manager, heeft een eenheid, heeft een identificator, heeft positie, heeft primaire vestiging, heeft vestiging, homepagina, hoofdlogo, logo, sector, tenant naam, voorkeursnaam/-label

rol (org:Role)

Subklasse van: concept

Rol die een persoon of agent kan vervullen in een organisatie.

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
voorkeursnaam/-label
(skos:prefLabel)
De voorkeursnaam/-label van de rol. 1..*1 rdf:langString

vestiging (org:Site)

Een kantoor of ander pand waar een organisatie gevestigd is. Organisaties kunnen over meerdere vestigingen verspreid zijn en vestigingen kunnen op meerdere locaties betrekking hebben.

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
adres van de vestiging
(org:siteAddress)
Het adres van de vestiging. 0..1 postadres
vestiging van
(org:siteOf)
De organisatie waarvan deze vestiging deel uitmaakt. 1..* organisatie
  1. Unieke taallabels vereist  2 3 4